Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 39/2021 z dnia 09.07.2021 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta („Obligacje”) („Zgromadzenie Obligatariuszy”); oraz
  2. raportu bieżącego nr 41/2021 z dnia 30.07.2021 r., w którym Emitent informował o uchwałach powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy

informuje, iż w dniu 09.08.2021 r. obyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwały o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd Spółki informuje, że uchwała nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji (Uchwała) została powzięta przez Zgromadzenie Obligatariuszy pod wskazanymi w treści Uchwały warunkami zawieszającymi.

Zgodnie z treścią Uchwały, Zarząd Emitenta oświadcza, że wyraża zgodę na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane Uchwałą.

Przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w ramach punktu 7 porządku obrad, Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 23.08.2021 r. do godziny 13:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach przez obligatariuszy, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy prawidłowo zgłosili swój udział w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki: