Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje” „Zgromadzenie Obligatariuszy” informuje, że w dniu 31 lipca 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwały nr 3 oraz 4 zmieniające warunki emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego „Uchwały”.

Po powzięciu Uchwał, przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w ramach punktu 6 porządku obrad, Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 12 sierpnia 2020 r. do godziny 12:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach przez obligatariuszy, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy prawidłowo zgłosili swój udział w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje, że Uchwały wchodzą w życie z dniem ich powzięcia, przy czym zmiany do warunków emisji przewidziane uchwałą nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy wchodzą w życie z dniem powzięcia tej uchwały, a zmiana Warunków Emisji przewidziana uchwałą nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy wchodzi w życie pod warunkiem wprowadzenia do warunków emisji obligacji serii G wyemitowanych przez Emitenta zmiany analogicznej do zmiany określonej w uchwale nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy. Emitent potwierdzi spełnienie się ww. warunku zawieszającego w osobnym raporcie bieżącym.

Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane Uchwałami powziętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 31 lipca 2020 r. przed ogłoszeniem przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

Załączniki: