Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje” „Zgromadzenie Obligatariuszy”,
  2. raportów bieżących nr 9/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. oraz nr 10/2020 z dnia 19 lutego 2020 r., w których Emitent informował o przerwach w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, oraz
  3. raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 21 lutego 2020 r., w sprawie uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy, wyrażenia zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 25 lutego 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które powzięło uchwały nr 12 oraz 13, zmieniające warunki emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego „Uchwały”.

Po powzięciu Uchwał, przed przejściem do głosowania kolejnych uchwał w ramach punktu 6 porządku obrad, odbyła się dyskusja dotycząca treści tych uchwał, po której Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 14:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie, ul. Lwowska 19.

Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane Uchwałami powziętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 25 lutego 2020 r. przed ogłoszeniem przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

Załączniki: