Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje” „Zgromadzenie Obligatariuszy”, oraz
  2. raportu bieżącego nr 37/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r., w którym Emitent informował o przerwie w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwały nr 4, 5, 6 oraz 7 zmieniające warunki emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego „Uchwały”.

Emitent wyjaśnia, że na podstawie uchwały nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy doszło, między innymi, do zmiany definicji „Ostatecznej Daty Spłaty”, która to definicja odnosi się do ostatecznej daty spłaty finansowań udzielonych Emitentowi przez głównych wierzycieli finansowych innych niż obligatariusze Obligacji, poprzez ustalenie jej na dzień 29 maja 2020 r. w miejsce pierwotnie zastrzeżonej daty 30 kwietnia 2020 r..

Data wykupu Obligacji pozostaje niezmieniona i zgodnie z harmonogramem przypada w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Po powzięciu Uchwał, przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w ramach punktu 6 porządku obrad, Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 12 maja 2020 r. do godziny 14:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach przez obligatariuszy, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy prawidłowo zgłosili swój udział w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zarząd Spółki informuje, że uchwały nr 4, 5 oraz 6 zostały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy pod wskazanymi w treści tych uchwał warunkami zawieszającymi, uzależniającymi wejście w życie tych uchwał od wprowadzenia do odpowiedniej dokumentacji zawartej pomiędzy Spółką oraz głównymi wierzycielami finansowymi Spółki zmian analogicznych do zmian przyjętych w Uchwałach.

Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane Uchwałami powziętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 29 kwietnia 2020 r. przed ogłoszeniem przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

Załączniki: