Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 83/2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje” „Zgromadzenie Obligatariuszy”;
  2. raportu bieżącego nr 89/2019 z dnia 28 października 2019 r., w którym Emitent poinformował o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy;
  3. raportu bieżącego nr 90/2019 z dnia 31 października 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 91/2019 z dnia 8 listopada 2019 r., w których Emitent poinformował o powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwałach zmieniających warunki emisji Obligacji oraz o ogłoszeniu kolejnych przerw w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 15 listopada 2019 r. wznowiono obrady Zgromadzenia Obligatariuszy, które powzięło uchwały nr 9 oraz nr 10, zmieniające warunki emisji Obligacji „Uchwały”. Zmiany warunków emisji Obligacji przewidują przesunięcie przypadającego na dzień 15 listopada 2019 r. terminu dokonania przez Emitenta harmonogramowego częściowego wykupu Obligacji oraz powiązanej z tym wpłaty kwoty harmonogramowego wykupu na rachunek dodatkowego częściowego wykupu na dzień 29 listopada 2019 r.

Po powzięciu Uchwał, przed przejściem do głosowania kolejnych uchwał w ramach punktu 6 porządku obrad, odbyła się dyskusja dotycząca treści tych uchwał, po której Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia kolejnej przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 22 listopada 2019 r. do godziny 12:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie, ul. Lwowska 19.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta potwierdza, że w dniu 15 listopada 2019 r. spełniły się wszystkie warunki zawieszające wejścia w życie Uchwał, przewidziane w paragrafie 2 każdej z Uchwał. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przesyła, zgodnie z treścią każdej z Uchwał, oświadczenie Zarządu Emitenta potwierdzające spełnienie się ww. warunków zawieszających wraz z potwierdzeniami, o których mowa w paragrafie 2 każdej z Uchwał.

Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane uchwałami powziętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 15 listopada 2019 r. przed ogłoszeniem przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, tym samym zmiany warunków emisji Obligacji weszły w życie z dniem 15 listopada 2019 r.

Emitent przekaże skan protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obejmujący Uchwały w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: