Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawnaArt. 17 ust.

  1. MAR – informacje poufne.Treść raportu:Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do 1_ raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 22.02.2021 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje” „Zgromadzenie Obligatariuszy”; oraz
  2. raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 15.03.2021 r., w którym Emitent informował o uchwałach powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenia zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia,

informuje, iż w dniu 22.03.2021 r. obyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę nr 5 w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego „Uchwała”.

Zarząd Spółki informuje, że Uchwała została powzięta przez Zgromadzenie Obligatariuszy pod wskazanymi w treści Uchwały warunkami zawieszającymi, uzależniającymi wejście w życie zmian do warunków emisji Obligacji, między innymi od wprowadzenia do odpowiedniej dokumentacji zawartej pomiędzy Spółką oraz głównymi wierzycielami finansowymi Spółki zmian analogicznych do zmian przyjętych w Uchwałach.

Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane Uchwałami.

Wobec braku zgłoszenia kolejnych projektów uchwał w sprawie punktów 6, 7 oraz 8 porządku obrad, obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały zamknięte.

Załączniki: