Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka), (Emitent”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje) (Zgromadzenie Obligatariuszy), informuje, iż w dniu 15.04.2021 r. obyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwały nr 3, nr 4 oraz nr 5 w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego (Uchwały).

Zarząd Spółki informuje, że uchwała nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy zmieniająca dzień wykupu Obligacji wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, natomiast uchwały nr 4 oraz nr 5 zostały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy pod wskazanymi w treści Uchwał warunkami zawieszającymi.

Zgodnie z treścią Uchwał, Zarząd Emitenta oświadcza, że wyraża zgodę na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane Uchwałami.

Wobec braku zgłoszenia kolejnych projektów uchwał w sprawie punktów 6, 7, 8 oraz 9 porządku obrad, obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały zamknięte..

Załączniki: