Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta, zamknięcie obrad Zgromadzenia oraz wejście w życie zmian do Warunków Emisji Obligacji Serii H

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2021 z dnia 11.06.2021 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta („Obligacje”) („Zgromadzenie Obligatariuszy”), informuje, iż w dniu 02.07.2021 r. obyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwały o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd Spółki informuje, że uchwała nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji („Uchwała nr 3”) została powzięta przez Zgromadzenie Obligatariuszy pod wskazanymi w treści Uchwały warunkami zawieszającymi, uzależniającymi wejście w życie zmian do warunków emisji Obligacji od wprowadzenia do odpowiedniej dokumentacji zawartej pomiędzy Spółką oraz głównymi wierzycielami finansowymi Spółki zmian analogicznych do zmian przyjętych w Uchwałach. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przewidziane w paragrafie 2 Uchwały nr 3 oświadczenie Zarządu Emitenta potwierdzające wprowadzenie ww. zmian do odpowiedniej dokumentacji zawartej pomiędzy Spółką oraz głównymi wierzycielami finansowymi Spółki. Tym samym warunki zawieszające wejście w życie zmian do warunków emisji Obligacji przewidzianych Uchwałą nr 3 zostały spełnione i zmiany te weszły w życie.

Zgodnie z treścią Uchwały, Zarząd Emitenta oświadcza, że wyraża zgodę na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane Uchwałą.

Wobec braku zgłoszenia kolejnych projektów uchwał w sprawie kolejnych punktów porządku obrad, obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały zamknięte.

Załączniki: