Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 05.02.2023 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta („Obligacje”) („Zgromadzenie Obligatariuszy”), informuje, że w dniu 27.02.2023 r. obyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę nr 3, stanowiącą załącznik do niniejszego raportu bieżącego, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Rijece, Chorwacja i dokonanie innych czynności związanych z transakcją. Zarząd Spółki informuje, że uchwała nr 3 wchodzi w życie w dniu jej powzięcia.

Załączniki: