Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzonych negocjacji

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 12 maja 2016 roku z funduszem inwestycyjnym z siedzibą w Omanie umowy o zachowaniu poufności dotyczącej nawiązania współpracy w zakresie wspólnych inwestycji dotyczących nabycia i rozwoju aktywów portowych w Polsce i w rejonie Bliskiego Wschodu. Projekt dotyczyć miał przeprowadzenia negocjacji oraz zawarcia umowy inwestycyjnej, której celem byłoby prowadzenie działalności operacyjnej z zakresu logistyki towarów agro, co jest związane z realizacją przez Spółkę strategii osiągnięcia pozycji lidera w obsłudze produktów agro. W wyniku prowadzonych negocjacji strony nie uzgodniły wspólnego modelu biznesowego dla ww. inwestycji, w związku z czym w dniu 29 grudnia 2017 roku Spółka podjęła decyzję o odstąpieniu od dalszych rozmów z OIF.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych negocjacjach zostało opóźnione w dniu 12 maja 2016 roku na podstawie obowiązującego wówczas art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. 2013, poz. 1382, z późn.zm. oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych Dz.U. 2006, nr 67 poz. 476. Opóźnienie przekazania informacji do wiadomości publicznej zostało następnie przedłużone w dniach 27 października 2016 r., 29 grudnia 2016 r., 30 marca 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 29 czerwca 2017 r., 29 września 2017 r. oraz 30 listopada 2017 r. Przyczyną uzasadniającą opóźnienie był fakt, iż ujawnienie informacji w trakcie prowadzonych przez Emitenta z OIF negocjacji mogłoby negatywnie wpłynąć na ich przebieg i w opinii Emitenta mogłoby naruszyć jego słuszny interes.