Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. i powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) w dniu 26.05.2023 roku określiło, iż Rada Nadzorcza Emitenta nowej kadencji składać będzie się z 7 członków oraz powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji następujące osoby:

1. Pana Artura Szczepaniaka,

2. Pana Zbigniewa Nowika,

3. Pan Marka Komorowskiego,

4. Pana Artura Olender,

5. Pana Andrzeja Malinowskiego,

6. Pana Wojciecha Heydel,

7. Piotra Nadolskiego.

Uchwała ZWZ w sprawie powołania ww. osób weszła w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami osoby powołane do składu Rady Nadzorczej Spółki nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej do Emitenta osobie prawnej jako członek jej organu. Wyżej wskazane osoby nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załączniku.