Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. i powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent informuje, że w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ZWZ w dniu 24 czerwca 2019 roku określiło, iż Rada Nadzorcza Emitenta nowej kadencji składać będzie się z 8 członków oraz powołało z w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji następujące osoby:

  1. Pan Artur Szczepaniak,
  2. Pan Zbigniew Nowik,
  3. Pan Marek Komorowski,
  4. Pan Artur Olender,
  5. Pan Andrzej Malinowski,
  6. Pan Waldemar Maj,
  7. Pan Paweł Ruka,
  8. Pan Wojciech Heydel.

Uchwały ZWZ w sprawie powołania ww. osób weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami osoby powołane do składu Rady Nadzorczej Spółki nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej do Emitenta osobie prawnej jako członek jej organu. Wyżej wskazane osoby nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załączniku.

Załączniki: