Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. oraz powołanie Członka Rady

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. („ZWZ”) w dniu 28.06.2022 r. ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej na 8 osób i powołało w jej skład Pana Piotra Nadolskiego.

Uchwała ZWZ w sprawie powołania Pana Piotra Nadolskiego na członka Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Nadolski nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w OT Logistics S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do OT Logistics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do OT Logistics S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Nadolski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys zawodowy Pana Piotra Nadolskiego zawierający jego kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wykształcenie oraz opis przebiegu pracy zawodowej.

Jednocześnie Emitent informuje, iż obecnie Rada Nadzorcza OT Logistics S.A. działa w składzie:

  • Artur Szczepaniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Andrzej Malinowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Marek Komorowski – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Nowik – Członek Rady Nadzorczej
  • Artur Olender – Członek Rady Nadzorczej
  • Waldemar Maj – Członek Rady Nadzorczej
  • Wojciech Heydel – Członek Rady Nadzorczej
  • Piotr Nadolski – Członek Rady Nadzorczej

Załączniki: