Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. oraz zmiany w jej składzie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ZWZ w dniu 5 sierpnia 2020 roku określiło, iż Rada Nadzorcza Emitenta będzie się składać z 7 członków oraz odwołało ze składu Rady Pana Pawła Ruka.

Uchwała ZWZ w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorcze OT Logistics S.A. weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Emitenta działa obecnie w składzie:

  • Artur Szczepaniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
  • Andrzej Malinowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
  • Marek Komorowski – Sekretarz Rady Nadzorczej;
  • Waldemar Maj – Członek Rady Nadzorczej;
  • Artur Olender – Członek Rady Nadzorczej;
  • Zbigniew Nowik – Członek Rady Nadzorczej;
  • Wojciech Heydel – Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.