Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zawarcia znaczących umów dotyczących finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics, Zarząd OT Logistics (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 14 lutego 2014 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 13 lutego 2014 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) wpisu hipoteki umownej do kwoty 60 mln (Hipoteka). Hipoteka została ustanowiona na nieruchomości inwestycyjnej należącej do Emitenta położonej we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej. Wartość ewidencyjna ww. nieruchomości w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 62,1 mln zł.

Hipoteka stanowi zabezpieczenie należności głównej oraz należności ubocznych z tytułu umowy o limit wierzytelności oraz umowy kredytowej zawartych z Bankiem w dniu 26 listopada 2013 roku.

Pomiędzy Bankiem oraz osobami nim zarządzającymi a Emitentem oraz osobami zarządzającymi Emitenta nie istnieją żadne powiązania osobowe oraz organizacyjne. Za kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Hipoteka posiada równe pierwszeństwo z hipoteką stanowiącą zabezpieczenie umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z BNP Paribas Bank Polska S.A. o ustanowieniu, której to hipoteki Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 8/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku.