Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zawarcia znaczących umów dotyczących finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics, Zarząd OT Logistics (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2014 roku powziął informację o dokonaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank) wpisu hipoteki umownej do kwoty 60 mln o najwyższym pierwszeństwie (Hipoteka). Hipoteka została ustanowiona na nieruchomości inwestycyjnej należącej do Emitenta położonej we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej. Wartość ewidencyjna ww. nieruchomości w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 62,1 mln zł.

Hipoteka stanowi zabezpieczenie należności głównej oraz należności ubocznych z tytułu umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z Bankiem w dniu 26 listopada 2013 roku. Hipoteka posiada równe pierwszeństwo z hipoteką, która zostanie ustanowiona na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. (Raiffeisen Bank) jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytowej oraz umowy o limit wierzytelności zawartych z Raiffeisen Bank i opisanych w ww. raporcie bieżącym nr 28/2013.

Pomiędzy Bankiem oraz osobami nim zarządzającymi a Emitentem oraz osobami zarządzającymi Emitenta nie istnieją żadne powiązania osobowe oraz organizacyjne.

Za kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Na dzień przekazania niniejszego raportu Emitent oczekuje na wpis drugiej z hipotek opisanych w ww. raporcie bieżącym nr 28/2013 tj. hipoteki umownej do kwoty 60 mln zł, która zostanie ustanowiona na rzecz Raiffeisen Bank.