Ustanowienie programu emisji obligacji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 maja 2018 r. zawarł z Bankiem PEKAO S.A. oraz mBank S.A. (Banki) oba z siedzibą w Warszawie, umowę zlecenia w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji Emitenta na rynku polskim na kwotę 200 mln zł, z przeznaczeniem na ogólne cele korporacyjne, w tym na refinansowanie zadłużenia Emitenta z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji i kredytów bankowych (Umowa i Program odpowiednio).

Zamiarem Zarządu Spółki jest przeprowadzenie całościowego programu refinansowania zadłużenia Grupy Kapitałowej OT Logistics, który będzie polegał na przeprowadzeniu Programu emisji obligacji na podstawie Umowy oraz na zrefinansowaniu pozostałego zadłużenia w formie kredytów bankowych. W chwili przekazania niniejszego raportu Spółka jest w trakcie rozmów z konsorcjum banków oraz z międzynarodową instytucją finansową.

Emisje zdematerializowanych obligacji na okaziciela, nominowanych w złotych, z zapadalnością od 1 roku do 7 lat (przy czym dla 1 pierwszej serii w ramach Programu do 4,5 roku), będą przeprowadzane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach (oferta niepubliczna). Obligacje zostaną wyemitowane jako niezabezpieczone, a w późniejszym terminie obligatariusze będą mieli prawo do przystąpienia do umowy intercreditor, na bazie której ustanowiony zostanie wspólny pakiet zabezpieczeń na rzecz obligatariuszy i kredytodawców. Obligacje będą wprowadzone do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. i/lub
BondSpot S.A.

Podpisanie Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wartość Programu oraz zbliżający się termin zapadalności wcześniejszych serii obligacji wyemitowanych przez Spółkę.