Ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości Emitenta

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Spółka OdraTrans S.A. z siedzibą w Szczecinie niniejszym informuje, iż zgodnie z pkt. 19.2. lit. a) oraz w terminie ustalonym zgodnie z pkt. 16.3. lit. g) Warunków emisji trzyletnich odsetkowych obligacji na okaziciela ustanowione zostały hipoteki zabezpieczające roszczenia Obligatariuszy na następujących nieruchomościach Emitenta:

  1. Port Miejski Wrocław – tj. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 52, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00134419/8, oznaczonej jako działki geodezyjne nr: 10/22, 10/24, 10/27, 10/30, 10/31, 10/34, 10/36, 10/37, 10/38, 10/39, 10/40 o łącznej powierzchni 12,3588 ha oraz prawo własności budynków i budowli znajdujących się na powyższej nieruchomości gruntowej,
  2. Port Opole – tj. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Opolu przy ul. Magazynowej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP10/00090364/1, oznaczonej jako działki geodezyjne nr: 1285/6, 1285/7, 1285/10, 1285/11, 1285/12, 1285/13, 1285/15, 1285/16, 1285/17 o łącznej powierzchni 10,5186 ha oraz prawo własności budynków i budowli znajdujących się na powyższej nieruchomości gruntowej,
  3. Wrocław Kleczkowska – tj. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 na działce geodezyjnej nr 10/41 o łącznej powierzchni 1.440 m2 oraz prawo własności budynku biurowego o łącznej powierzchni użytkowej 2.482 m2 znajdującego się na powyższej nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż Emitent wykonał prawidłowo swoje zobowiązanie wynikające z Warunków Emisji.