Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na 24 kwietnia 2015 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu do raportów bieżącego nr 8/2015 oraz 9/2015 zawierających projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. _”Spółka”_ zwołanego na dzień 24 kwietnia 2015 roku, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte w dniu 30 marca 2015 roku Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w Szczecinie, a w szczególności z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2014, którego zatwierdzenie będzie przedmiotem punktu 8 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Załączniki: