Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26.05.2023 r..

Zarząd OT Logistics Spółka Akcyjna (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2023 z dnia 28.04.2023 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie (ZWZ) przekazuje w załączeniu „Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki OT Logistics spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie”, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 16 planowanego porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 maja 2023 roku, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: par.19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.