Uzupełnienie skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku o opinię Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. odnoszącą się do wyrażonych przez audytora wniosków z zastrzeżeniem

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do stanowiska Zarządu OT Logistics S.A. odnoszącego się do wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego OT Logistics S.A. oraz skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics wniosków z zastrzeżeniem, Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu, w ramach uzupełnienia skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 r. (opublikowanego w dniu 19 września 2023 r.) opinię Rady Nadzorczej Spółki odnoszącą się do wyrażonych przez biegłego rewidenta w raporcie z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego OT Logistics S.A. i skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za pierwsze półrocze 2023 r. wniosków z zastrzeżeniem.