Warunkowa rejestracja akcji serii D w KDPW

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. /Spółka/ informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2017 r. otrzymał uchwałę nr 216/2017 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. /KDPW/ z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie rejestracji w KDPW 577.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,24 zł każda oraz nadania im kodu PLODRTS00017, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLODRTS00017.

Zarejestrowanie ww. akcji serii D Spółki w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.