Wejście w życie dokumentacji wdrażającej uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy Grupy OT LOGISTICS z Głównymi Wierzycielami Finansowymi

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Emitent”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zawarcia dokumentacji wdrażającej uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy Grupy Emitenta z Głównymi Wierzycielami Finansowymi, informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające wejście w życie opisane w raporcie bieżącym 58/2020, wskutek czego:

  1. wszedł w życie aneks nr 6 do umowy wspólnych warunków zadłużenia z dnia 29 marca 2019 r. pomiędzy Emitentem, a konsorcjum Banków: BNP Paribas Bank Polska S.A., mBank S.A. oraz Santander Bank Polska S.A., ze zmianami „Umowa Wspólnych Warunków”, na podstawie którego Umowa Wspólnych Warunków została zmieniona m.in. w ten sposób, że ostateczna data spłaty kredytów udzielonych Emitentowi oraz jego wybranym spółkom zależnym na podstawie Umowy Wspólnych Warunków została przesunięta z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 30 kwietnia 2021 r., a także uchylone zostały wszystkie istniejące na dzień 29 czerwca 2020 r. przypadki naruszenia Umowy Wspólnych Warunków;
  2. weszła w życie umowa zmieniająca i ujednolicająca nr 6 do umowy kredytu udzielonego Emitentowi przez Bank Gospodarstwa Krajowego „Umowa Kredytu BGK”, na podstawie której Umowa Kredytu BGK została zmieniona m.in. w ten sposób, że ostateczna data spłaty wykorzystań kredytu udzielonego przez BGK została przesunięta z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 30 kwietnia 2021 r., a także uchylone zostały wszystkie istniejące na dzień 29 czerwca 2020 r. przypadki naruszenia Umowy Kredytu BGK;
  3. weszło w życie porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji obligacji G wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje G” z jedynym obligatariuszem Obligacji G, na podstawie którego warunki emisji Obligacji G zostały zmienione m.in. w ten sposób, że termin wykupu Obligacji G został przesunięty z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 30 kwietnia 2021 r., a także uchylone zostały wszystkie istniejące na dzień 29 czerwca 2020 r. podstawy wykupu Obligacji G;
  4. weszły w życie uchwały nr 3 oraz nr 4 zgromadzenia obligatariuszy obligacji H wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje H”, zmieniające warunki emisji Obligacji H oraz nr 5, uchylająca istniejące na dzień 29 czerwca 2020 r. podstawy wykupu Obligacji H „Uchwały H”. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przesyła, zgodnie z treścią Uchwał H, oświadczenie Zarządu Emitenta oraz oświadczenie mBank S.A. wskazane w treści Uchwał H.

Załączniki: