Wejście w życie uchwały nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy serii H z dnia 09.08.2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 39/2021 z dnia 09.07.2021 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta („Obligacje”) na dzień 30.07.2021 r. („Zgromadzenie Obligatariuszy”);
  2. raportu bieżącego nr 41/2021 z dnia 30.07.2021 r., w którym Emitent informował o uchwałach powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy; oraz
  3. raportu bieżącego nr 44/2021 z dnia 09.08.2021 r. w sprawie uchwał powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenia zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia,

zgodnie z postanowieniami paragrafu 4 uchwały nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji z dnia 09.08.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Emitenta akcji C. Hartwig Gdynia S.A. i dokonanie innych czynności związanych z transakcją oraz w sprawie zmiany Warunków Emisji („Uchwała”), informuje, że do dnia niniejszego raportu bieżącego główni wierzyciele finansowi Emitenta, wyrazili zgody na wszystkie czynności, dokumenty i transakcje objęte zgodą udzieloną na podstawie Uchwały.

Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przewidziane w paragrafie 4 Uchwały oświadczenie Zarządu Emitenta potwierdzające wyrażenie ww. zgód przez głównych wierzycielami finansowych Emitenta. Tym samym warunki zawieszające wejście w życie Uchwały zostały spełnione i Uchwała weszła w życie.

Załączniki: