Wejście w życie zmian do warunków emisji obligacji serii H przewidzianych uchwałą nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy serii H z dnia 21.05.2021 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 30.04.2021 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta („Obligacje”) („Zgromadzenie Obligatariuszy”); oraz
  2. raportu bieżącego nr 29/2021 z dnia 21.05.2021 r. w sprawie uchwał powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy, wyrażenia zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przez Emitenta oraz ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

zgodnie z postanowieniami paragrafu 2 uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 21.05.2021 r. („Uchwała”), informuje, że do dnia niniejszego raportu bieżącego wprowadzone zostały do odpowiedniej dokumentacji zawartej pomiędzy Spółką oraz głównymi wierzycielami finansowymi Spółki zmiany analogiczne do zmian warunków emisji Obligacji przyjętych w Uchwale, stanowiące warunki zawieszające wejście w życie zmian do warunków emisji Obligacji przewidzianych Uchwałą.

Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przewidziane w paragrafie 2 Uchwały oświadczenie Zarządu Emitenta potwierdzające wprowadzenie ww. zmian do odpowiedniej dokumentacji zawartej pomiędzy Spółką oraz głównymi wierzycielami finansowymi Spółki. Tym samym warunki zawieszające wejście w życie zmian do warunków emisji Obligacji przewidzianych Uchwałą zostały spełnione i zmiany te weszły w życie.

Zgromadzenie Obligatariuszy wznowi swoje obrady po przerwie w dniu 15.06.2021 r. o godz. 13:00

Załączniki: