Wejście w życie zmian do Warunków Emisji Obligacji Serii H

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 97/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwał powziętych w dniu 27 listopada 2019 r. przez zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje” „Zgromadzenie Obligatariuszy” oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przez Emitenta, niniejszym informuje, że w dniu 29 listopada 2019 r. spełniły się warunki zawieszające wejścia w życie zmian do warunków emisji Obligacji przewidzianych uchwałą nr 15 oraz uchwałą nr 16 powziętymi przez Zgromadzenie Obligatariuszy dnia 27 listopada 2019 r. „Uchwały” w postaci wprowadzenia przez określonych w Uchwałach wierzycieli finansowych Emitenta zmian do wskazanych w Uchwałach dokumentów zawartych z Emitentem, analogicznych do zmian warunków emisji Obligacji przewidzianych Uchwałami.

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przesyła, zgodnie z treścią każdej z Uchwał, oświadczenie Zarządu Emitenta potwierdzające spełnienie się ww. warunków zawieszających wraz z potwierdzeniami, o których mowa w paragrafie 2 każdej z Uchwał.

Załączniki: