Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2018 r

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., złożone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. „ZWZ”:

 1. Sprawa ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
 2. Sprawa powołania członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym ulega zmianie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. Aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT Logistics za rok 2017.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics SA i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycie straty Spółki powstałej w roku 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.
 12. Wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie Spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nowych umów kredytowych oraz innych nowych zobowiązań finansowych Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki: