Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad oraz projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 18 lutego 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent informuje, że w dniu 25 stycznia 2019 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – I Funduszu Mistral S.A., złożone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 18 lutego 2019 roku r. sprawy zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym ulega zmianie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 lutego 2019 roku, który przestawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wyrażenia zgody na Plan Połączenia spółek oraz na zmianę statutu spółki przejmującej, przy czym zmiana Statutu polegać będzie na tym, że do § 3 ust. 1 Statutu po pkt 70 dodany zostanie punkt 71 w następującym brzmieniu:

„71 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu projekt uchwały zgłoszonej przez ww. akcjonariusza.

Załączniki: