Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad oraz projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 5.10.2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 10.09.2021 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – I Funduszu Mistral S.A., reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, złożone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 5.10.2021 r. punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E”,

W związku z powyższym ulega zmianie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5.10.2021 r., który przestawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką OT Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie i spółką OT Porty Morskie S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia spółek.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Spółka informuje, iż pozostałe elementy ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5.10.2021 r., opublikowanego na stronie internetowej Spółki w dniu 7.09.2021 r., pozostają bez zmian.

W załączeniu Emitent przekazuje treść żądania akcjonariusza zawierające projekt uchwały.

Załączniki: