Wpis hipoteki łącznej stanowiącej zabezpieczenie umowy o linię wieloproduktową z mBank

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. oraz 44/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczących zawarcia umów finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics oraz zawarcia umowy z mBank S.A. o linię wieloproduktową „umbrella wieloproduktowa” na kwotę 48,15 mln zł Umowa, Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent informuje, iż w dniu 1 marca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, dokonał na rzecz mBank S.A. wpisu hipoteki łącznej ustanowionej na: i prawie użytkowania wieczystego gruntu, którego użytkownikiem wieczystym jest Spółka i budynku stanowiącym odrębną własność lokalu położonej przy ul. Kleczkowskiej 50, ii prawie użytkowania wieczystego gruntu, którego użytkownikiem wieczystym jest Spółka położonej przy ul. Kleczkowskiej 50, iii prawach do dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości położonych przy ul. Kleczkowskiej 52. Wartość ewidencyjna nieruchomości ujęta w księgach rachunkowych wynosi 60,7 mln zł. Hipoteka została ustanowiona do kwoty 74,8 mln zł celem zabezpieczenia spłaty wierzytelności, w tym należności głównej oraz należności ubocznych, z tytułu wyżej wspomnianej Umowy.

Pomiędzy Bankiem oraz osobami nim zarządzającymi a Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta nie istnieją żadne powiązania osobowe oraz organizacyjne.

Za kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki.