Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd Spółki OdraTrans S.A. (Emitent) informuje, iż do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzone zostało 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii A Emitenta o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda.