Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A i B Spółki oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii B Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął następujące uchwały:

  1. Uchwała w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Spółki, na podstawie której z dniem 30 sierpnia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym wprowadzone zostaną następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,92 zł każda:
    1. 1.277.660 akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) kodem PLODRTS00017,
    2. 150.000 akcji serii B, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 30 sierpnia 2013 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLODRTS00017.

Ww. akcje Spółki notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą OTLOG i oznaczeniem OTS.

2. Uchwała w sprawie wyznaczenia na 29 sierpnia 2013 r. dnia ostatniego notowania 150.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1,92 zł każda, oznaczonych przez KDPW kodem PLODRTS00041.