Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii B

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę nr 800/2013 z dnia 17 lipca 2013 roku Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki.

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym w trybie zwykłym nastąpi z dniem 18 lipca 2013 roku. Jego przedmiotem będzie 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1,92 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLODRTS00041”.

Prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki będą notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „OTLOG-PDS” i oznaczeniem „OTSA”.