Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics za I półrocze 2012

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd Spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta za I półrocze 2012 roku.

Wstępne wyniki:
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 239.312.204,00 złotych
Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej: 14.410.558,00 złotych
Skonsolidowany zysk netto: 6.393.329,00 złotych

Podane dane są wstępne i mogą ulec późniejszej zmianie.

Zarząd Emitenta informuje, że skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta
opublikowane zostaną do dnia 20 września 2012 roku.