Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za 2013 rok.

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Emitent, Spółka), informuje że uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta nr 583 z dnia 26 kwietnia 2013 roku wybrano biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za 2013 rok.

Podmiotem tym został PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 14, Warszawa – posiadająca wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 144.