Wybór oferty złożonej przez Spółkę w postępowaniu przetargowym

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 19 lipca 2013 roku na stronie internetowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZPMG) ukazała się informacja odnośnie pozytywnego rozpatrzenia wniosku Komisji Prywatyzacyjnej, na podstawie której Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podjął uchwałę o udzieleniu wyłączności na przeprowadzenie due diligence Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia sp. z o.o. [BTDG] w pełnym zakresie spółce OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie.

Zgodnie z informację opublikowaną na stronie internetowej ZMPG w wymaganym terminie określonym w procedurze prywatyzacji spółki BTDG – Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia sp. z o.o. (BTDG), tj. do 16 lipca 2013 roku, wpłynęły dwie oferty wiążące na nabycie 100% udziałów BTDG.

Podpisanie Umowy Prywatyzacyjnej BTDG nastąpi po łącznym ziszczeniu się następujących warunków:

  1. podpisania Pakietu Gwarancji Pracowniczych;
  2. uzyskania przez Inwestora właściwej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji;
  3. uzyskania przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zgody Ministra Skarbu Państwa w trybie art. 3 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U.2010.33.179) na zawarcie z BTDG umowy dzierżawy na okres lat 30;
  4. podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą ZMPG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Port udziałów BTDG.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończenie procesu prywatyzacji planowane jest na I kwartał 2014 roku. Emitent będzie informował o kolejnych etapach procesu prywatyzacyjnego. Powyższa informacja została uznana za istotną z uwagi na jej wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta.