Wybór oferty złożonej przez Spółkę w postępowaniu przetargowym

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 16.05.2013 roku na stronie internetowej Zarządu Morskiego Portu Gdańskiego S.A. (ZPMG) ukazała się informacja odnośnie zaakceptowania z dniem 15 maja 2013 roku przez Zarząd ZMPG SA propozycji komisji powołanej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Nr 1/FU/2013 „Na wieloletnią dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, w tym części Pirsu Rudowego, z przeznaczeniem na budowę i eksploatację ogólnodostępnego terminalu głębokowodnego, w tym przeładunku towarów pochodzenia roślinnego, z wyłączeniem ropy naftowej i produktów ropopochodnych, zlokalizowanej w Gdańsku, w Porcie Zewnętrznym”, na podstawie której wybrana została oferta złożona przez Spółkę.

Emitent obecnie oczekuje na zatwierdzenie powyższej uchwały przez Radę Nadzorczą ZMPG, co będzie stanowiło mandat do podjęcia szczegółowych negocjacji nad treścią umowy dzierżawy.

Emitent będzie informował o kolejnych etapach negocjacji i podpisaniu właściwej umowy dzierżawy. Powyższa informacja została uznana za istotną z uwagi na jej wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta.