Wybór oferty złożonej w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia na logistykę dostaw węgla i obsługę bocznic kolejowych dla spółek Grupy EDF Polska

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 14 listopada 2013 roku powziął wiadomość o wyborze oferty złożonej przez konsorcjum w skład, którego wchodzi Emitent jako lider oraz spółka zależna Rentrans International Spedition sp. z o.o. i spółka STK S.A. w postępowaniu ogłoszonym przez EDF Paliwa Sp. z o.o. (Zamawiający) o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi „Logistyka dostaw węgla, obsługa bocznic kolejowych dla spółek Grupy EDF Polska” (Zamówienie) w części Zamówienia dotyczącej usługi dla EDF Polska S.A. Oddział nr 1 w Krakowie oraz usługi dla Kogeneracja S.A. Jednocześnie Spółka informuje, iż
ww. usługę realizowała dotychczas dla Kogeneracja S.A. na podstawie umowy wieloletniej, o której Spółka informowała w prospekcie emisyjnym (s. 70 Dokumentu Rejestracyjnego). Spółka szacuje, iż każda z ww. umów będzie spełniała kryterium umowy znaczącej.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż ujawnienie informacji dotyczących negocjacji prowadzonych w ramach ww. postępowania zostało w dniu 29 października 2013 r. opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) w zw. z §2 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta (…), z uwagi na fakt, iż jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki.

O zawarciu umów na świadczenie ww. usług Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.