Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – aktualizacja

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, Zarząd OT Logistics S.A. /Spółka/ informuje, iż w dniu 18 września 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o zmianie podjętej w dniu 1 czerwca 2017 roku uchwały w ten sposób, iż Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 w Warszawie została wybrana jako biegły rewident do badania rocznych oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej OT Logistics za lata 2017-2018 pierwotnie wybór dotyczył roku 2017.

Informacje dotyczące ww. podmiotu zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 17/2017.