Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2015 roku działając na podstawie § 13 ust. 6 pkt 16 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie adres: Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa jako podmiotu uprawnionego do badania rocznych oraz śródrocznych:

  • sprawozdania finansowego Spółki oraz
  • skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A. za rok 2015.

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000446833 oraz do rejestru podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 73.

Wybór biegłego rewidenta dokonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi w drodze postępowania ofertowego. Umowa zostanie zawarta przez Zarząd Spółki na czas niezbędny do wykonania powierzonych czynności. Spółka korzystała w przeszłości z usług wybranego podmiotu tj. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w zakresie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2014.