Wydłużenie terminów umów kredytowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 12 października 2018 r. dotyczącego m.in. aneksów do umów kredytowych, zgodnie z którymi termin spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1) oraz termin dostępności limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Raiffeisen Bank S.A. na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. (Kredyt 2) został ustalony na 26 października 2018 r., Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 25 października 2018 r. powziął informację o spełnieniu się warunków wymaganych do przedłużenia terminu spłaty Kredytu 1 i tym samym o przedłużeniu terminu spłaty kredytów do dnia 16 listopada 2018 r.

Zarząd Spółki informuje, iż w dalszym ciągu trwają negocjacje w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania zadłużenia, o których Spółka na bieżąco informuje w raportach bieżących