Wydłużenie terminów umów kredytowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2018 z 6 września 2018 roku dotyczącego aneksów do umów kredytowych, zgodnie z którymi termin spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1) oraz termin dostępności limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Raiffeisen Bank S.A. na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. (Kredyt 2) został ustalony na 14 września 2018 r., Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje o zawarciu kolejnych aneksów przedłużających wymienione terminy do dnia 24 września 2018 r.

Zawarcie aneksów umożliwia Spółce kontynuowanie negocjacji w sprawie refinansowania zadłużenia Grupy Kapitałowej OT Logistics.