Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W odniesieniu do prowadzonych negocjacji w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania zadłużenia Grupy Kapitałowej OT Logistics oraz raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku i nr 24/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, Zarząd Spółki OT Logistics S.A. Spółka, Emitent informuje o zawarciu w dniu 21 marca 2019 roku kolejnych aneksów do umów kredytowych, o których mowa w ww. raportach, przedłużających terminy ich spłaty, odpowiednio:

  1. dla umowy kredytowej, na podstawie której konsorcjum banków udzieliło Spółce kredytu inwestycyjnego w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł Kredyt 1 do dnia 15 kwietnia 2019 roku,
  2. dla umowy kredytowej, na podstawie której Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jako następca prawny Raiffeisen Bank Polska S.A. udzielił Spółce limitu kredytowego Kredyt 2 do dnia 30 kwietnia 2019 roku,
  3. dla umowy wielocelowej linii kredytowej, na podstawie której Bank BGŻ BNP Paribas S.A. udzielił Spółce kredytu obrotowego Kredyt 3 do dnia 30 kwietnia 2019 roku,
  4. dla umowy o linię wieloproduktową „umbrella wieloproduktowa” udzieloną Spółce oraz jej spółkom zależnym przez mBank S.A. Kredyt 4 do dnia 15 kwietnia 2019 roku.

Aneksy do Kredytu 1, Kredytu 2 oraz do Kredytu 3 zawarte zostały pod warunkami rozwiązującymi analogicznymi do warunków rozwiązujących opisanych w raporcie bieżącym nr 19/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku w odniesieniu do aneksów do umów kredytowych. Aneks do Kredytu 4 nie zawiera tego typu zapisów.

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku w zakresie odnoszącym się do porozumienia dotyczącego Obligacji G, Emitent informuje, że w dniu 21 marca 2019 roku zawarł z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – jedynym obligatariuszem Obligacji G, o łącznej wartości nominalnej pozostających do wykupu Obligacji G w kwocie 17,9 mln zł, porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji G, przewidujące w szczególności zmianę terminu wykupu Obligacji G z dnia 21 marca 2019 roku na dzień 12 kwietnia 2019 roku Porozumienie.

Porozumienie zostało zawarte pod warunkami rozwiązującymi analogicznymi do warunków rozwiązujących opisanych w raporcie bieżącym nr 19/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku w odniesieniu do porozumienia dotyczącego warunków emisji Obligacji G.