Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki OT Logistics S.A. Spółka w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., w którym informował o zawarciu aneksów do umów kredytowych przedłużających terminy ich spłaty, informuje o zawarciu w dniu 29 kwietnia 2019 r.:

  1. aneksu do umowy kredytowej, na podstawie której konsorcjum banków udzieliło Spółce kredytu inwestycyjnego w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł Kredyt 1 do dnia 30 kwietnia 2019 r.; oraz
  2. aneksu do umowy o linię wieloproduktową „umbrella wieloproduktowa” Kredyt 4 udzieloną Spółce oraz jej spółkom zależnym przez mBank S.A. do dnia 10 maja 2019 r.

Aneks do Kredytu 1 został zawarty pod warunkami rozwiązującymi analogicznymi do warunków rozwiązujących opisanych w raporcie bieżącym nr 19/2019 z dnia 15 lutego 2019 r., w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 21 marca 2019 r. oraz w raporcie bieżącym nr 43/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w odniesieniu do aneksów do umów kredytowych, o których mowa w ww. raportach bieżących. Aneks do Kredytu 4 nie zawiera tego typu zapisów.

Aneks do Kredytu 1 przewiduje również opcję warunkowego przedłużenia terminu spłaty Kredytu 1 do dnia 10 maja 2019 r., której niespełnionym jeszcze warunkiem jest przedłużenie terminu wykupu obligacji serii G wyemitowanych przez Emitenta do dnia 10 maja 2019 r.

Ponadto, nawiązując do raportu bieżącego nr 33/2019, Emitent informuje, że zawarte zostało porozumienie z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – jedynym obligatariuszem Obligacji G, o łącznej wartości nominalnej pozostających do wykupu Obligacji G w kwocie 17,9 mln zł, porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji G, przewidujące w szczególności zmianę terminu wykupu Obligacji G z dnia 29 kwietnia 2019 r. na dzień 30 kwietnia 2019 r.