Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent informuje iż w dniu 20 grudnia 2018 roku spełnione zostały wszystkie warunki określone jako konieczne do warunkowego przedłużenia terminu spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł w raporcie nr 51/2018 kredyt ten zdefiniowany został jako Kredyt 1 wskazane w raporcie bieżącym nr 51/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku, tj. 1 przedłużenie terminu na zaoferowanie obligacji serii H obligatariuszom obligacji serii D lub potwierdzenie objęcia obligacji serii H przez tych obligatariuszy – raport nr 55/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, 2 przedłużenie terminu spłaty kredytu udzielonego przez mBank S.A. na podstawie umowy z dnia 20 listopada 2015 r. – raport nr 58/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku, 3 przedłużenie terminu obowiązywania niezwróconych gwarancji bankowych udzielonych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. oraz 4 przedłużenie terminu spłaty kredytu terminowego udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. do dnia 16 stycznia 2019 r.

W związku z powyższym termin spłaty Kredytu 1 został wydłużony do dnia 16 stycznia 2019 roku.

Dodatkowo Emitent informuje iż w dniu 20 grudnia 2018 roku zawarte zostało porozumienie z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – jedynym obligatariuszem Obligacji G, o łącznej wartości nominalnej pozostających do wykupu Obligacji G w kwocie 17,9 mln zł w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji G, przewidujące w szczególności zmianę terminu wykupu Obligacji G z dnia 20 grudnia 2018 r. na dzień 16 stycznia 2018 roku Porozumienie.

Porozumienie zostało zawarte pod warunkami rozwiązującymi: 1 nieprzedłużenie co najmniej do dnia 16 stycznia 2019 r. terminu zapadalności finansowań, które zapadały w dniu 20 grudnia 2018 r. lub w okresie do 16 stycznia 2019 r., najpóźniej w terminie ich zapadalności, 2 wystąpienie ograniczenia dostępności limitów kredytowych lub faktoringowych, 3 niedozwolone ustanowienie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych spółek rzeczowego i w formie poręczeń, 4 naruszenie zobowiązań wynikających z Porozumienia w szczególności w zakresie dozwolonych płatności zadłużenia finansowego, 5 zaistnienie niewypłacalności Emitenta lub podmiotu trzeciego będącego poręczycielem Obligacji G oraz 6 zajęcie majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia Obligacji G.

Powyższe informacje związane są prowadzonymi przez Zarząd Spółki negocjacjami w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania zadłużenia, o których Spółka na bieżąco informuje w raportach bieżących.