Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. dotyczącego aneksów do umów kredytowych, zgodnie z którymi termin spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł Kredyt 1 oraz termin dostępności limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jako następcę prawnego Raiffeisen Bank Polska S.A na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. Kredyt 2 został ustalony na 7 grudnia 2018 r. oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. dotyczącego udzielenia przez Bank BGŻ BNP Paribas zgody w przedmiocie przedłużenia terminu spłaty kredytu obrotowego udzielonego Spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. na podstawie umowy wielocelowej linii kredytowej z 2013 r. Kredyt 3, Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent informuje o zawarciu kolejnych aneksów przedłużających wymienione terminy do dnia 20 grudnia 2018 r. włącznie w przypadku Kredytu 1 oraz do dnia 16 stycznia 2019 r. w przypadku Kredytu 2 oraz Kredytu 3 na warunkach opisanych poniżej.

Umowa zmieniająca do Kredytu 1 została zawarta pod warunkami rozwiązującymi obejmującymi: 1 złożenie przez obligatariusza obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę Obligacje G żądania przedterminowego wykupu Obligacji G, 2 niedozwolone ustanowienie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych spółek rzeczowego i w formie poręczeń oraz 3 dokonanie spłaty jakiejkolwiek raty kapitału należnej Bankowi Gospodarstwa Krajowego w związku z umową kredytową, o której mowa w raporcie bieżącym nr 32/2017.

Umowa zmieniająca do Kredytu 2 oraz umowa zmieniająca do Kredytu 3 zawierają analogiczne warunki rozwiązujące.

Umowa zmieniająca dotycząca Kredytu 1 zawiera również opcję warunkowego przedłużenia terminu spłaty Kredytu 1 do dnia 16 stycznia 2019 r., której niespełnionymi jeszcze warunkami są: 1 przedłużenie terminu na zaoferowanie obligacji serii H obligatariuszom obligacji serii D lub potwierdzenie objęcia obligacji serii H przez tych obligatariuszy, 2 przedłużenie terminu spłaty kredytu udzielonego przez mBank S.A. na podstawie umowy z dnia 20 listopada 2015 r., 3 przedłużenie terminu obowiązywania niezwróconych gwarancji bankowych udzielonych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. oraz 4 przedłużenie terminu spłaty kredytu terminowego udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. do dnia 16 stycznia 2019 r.

Ponadto, w odniesieniu do ww. raportu bieżącego nr 43/2018 w zakresie odnoszącym się do porozumienia dotyczącego Obligacji G, Emitent informuje, że w dniu 7 grudnia 2018 r. zawarł z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – jedynym obligatariuszem Obligacji G, o łącznej wartości nominalnej pozostających do wykupu Obligacji G w kwocie 17,9 mln zł porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji G, przewidujące w szczególności zmianę terminu wykupu Obligacji G z dnia 7 grudnia 2018 r. na dzień 20 grudnia roku Porozumienie.

Porozumienie zostało zawarte pod warunkami rozwiązującymi: 1 nieprzedłużenie co najmniej do dnia 20 grudnia 2018 r. terminu zapadalności finansowań, które zapadały w dniu 7 grudnia 2018 r. lub w okresie do 20 grudnia 2018 r., najpóźniej w terminie ich zapadalności, 2 wystąpienie ograniczenia dostępności limitów kredytowych lub faktoringowych, 3 niedozwolone ustanowienie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych spółek rzeczowego i w formie poręczeń, 4 naruszenie zobowiązań wynikających z Porozumienia w szczególności w zakresie dozwolonych płatności zadłużenia finansowego, 5 zaistnienie niewypłacalności Emitenta lub podmiotu trzeciego będącego poręczycielem Obligacji G oraz, 6 zajęcie majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia Obligacji G.

Zarząd Spółki w dalszym ciągu prowadzi negocjacje w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania zadłużenia, o których Spółka na bieżąco informuje w raportach bieżących.