Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W odniesieniu do raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 25 września 2018 r. dotyczącego aneksów do umów kredytowych, zgodnie z którymi termin spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1) oraz termin dostępności limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Raiffeisen Bank S.A. na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. (Kredyt 2) został ustalony na 28 września 2018 r., Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu kolejnych aneksów przedłużających wymienione terminy do dnia 12 października 2018 r. (włącznie).

Ponadto, w odniesieniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 5 września 2018 roku w zakresie odnoszącym się do porozumienia dotyczącego obligacji serii G Spółki (Obligacje), Emitent informuje, że w dniu 28 września 2018 r. zawarł z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – jedynym obligatariuszem Obligacji o łącznej wartości nominalnej 17,9 mln zł (Obligatariusz) kolejne porozumienie (Porozumienie) w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji (WEO). Na mocy Porozumienia dokonano zmiany WEO w zakresie m.in. zmiany terminu wykupu Obligacji z dnia 28 września 2018 roku na dzień 12 października 2018 roku i zmiany charakteru Obligacji z obligacji zerokuponowych na obligacje oprocentowane (oprocentowanie stałe od dnia 1 października 2018 roku do dnia wykupu, odsetki płatne kwartalnie). Ponadto, w Porozumieniu Obligatariusz zobowiązał się m.in. do nieskorzystania z prawa złożenia żądania przedterminowego wykupu Obligacji w okresie do dnia 12 października 2018 r. (włącznie). O emisji Obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku, a o dokonaniu częściowego przedterminowego wykupu Obligacji w raporcie bieżącym nr 26/2018 z dnia 10 września 2018 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż w dalszym ciągu prowadzi negocjacje w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania zadłużenia, o których Spółka na bieżąco informuje w raportach bieżących.