Wydłużenie terminu wykupu obligacji serii G

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. w odniesieniu do raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, w którym informował o zawarciu z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – jedynym obligatariuszem Obligacji G Obligacje G, o łącznej wartości nominalnej pozostających do wykupu Obligacji G w kwocie 17,9 mln zł, porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji G, przewidującego w szczególności zmianę terminu wykupu Obligacji G na dzień 12 kwietnia 2019 roku, przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 12 kwietnia 2019 roku zawarł z ww. podmiotem kolejne porozumienie Porozumienie wydłużające termin wykupu Obligacji G do dnia 29 kwietnia 2019 roku.

Porozumienie zostało zawarte pod warunkami rozwiązującymi analogicznymi do warunków rozwiązujących opisanych w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 21 marca 2019 roku oraz raporcie bieżącym nr 19/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku w odniesieniu do porozumienia dotyczącego warunków emisji Obligacji G.