Wygaśnięcie umowy z ERSTE d o.o., w tym wynikającego z niej mechanizmu opcji put Podstawa prawna

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Emitent” w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 31.03.2021 r., w którym Emitent informował m.in. o wystąpieniu skutku rozporządzającego transakcji sprzedaży stanowiących własność Emitenta 2.360.924 akcji Luka Rijeka d.d. LR, stanowiących 17,51% kapitału zakładowego LR  Akcje na rzecz Rubicon Partners Ventures Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej sp. z o.o. Kupujący Transakcja, informuje iż w wyniku przeprowadzenia Transakcji, udział Emitenta w kapitale zakładowym LR uległ obniżeniu i wynosi na dzień 31.03.2021 r. – 9,84%.

Wobec obniżenia udziału Emitenta w kapitale zakładowym LR poniżej progu 10% wskazanego w umowie pomiędzy akcjonariuszami LR z dnia 15.09.2017 r., łączącej Spółkę z chorwacką spółką zarządzającą funduszami emerytalnymi ERSTE d.o.o. ERSTE jako akcjonariuszami LR Umowa SHA o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2017, Umowa SHA wygasła z dniem 31.03.2021 r.

Wskutek wygaśnięcia Umowy SHA wygasło m.in. warunkowe zobowiązanie Emitenta wobec ERSTE z tytułu opcji put na akcje LR wynikające z Umowy SHA. Wobec powyższego, Emitent rozpozna przychód z tytułu rozwiązania rezerwy na zobowiązanie z tytułu opcji put wobec ERSTE w wysokości 34,1 mln zł, odpowiadającej wycenie tego zobowiązania w księgach Emitenta na dzień 31.03.2021 r.