Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 27.10.2021 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (NWZ) w dniu 27.10.2021 r.

  1. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 793.116 akcji Spółki, z których przysługiwało 793.116 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 8,22% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 6,61% ogólnej liczby głosów w Spółce;
  2. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.133.936 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.133.936 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 22,12% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 17,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  3.  I Fundusz Mistral S.A. posiadał 6.718.134 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.718.134 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 69,65% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 55,99% ogólnej liczby głosów w Spółce;Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)